Organizační schéma - Základní info

Úřad městyse Křižanova tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu městyse a zaměstnanci městyse zařazení do úřadu městyse. V čele úřadu je starosta. Místostarosta se podílí na výkonu funkce starosty ve vymezených oblastech a zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.

 

Tajemník je pracovníkem úřadu a je nadřízený všem pracovníkům úřadu

  • Oddělení matriční, správa hřbitova a evidence obyvatel  -  Marta Krčová
  • Oddělení rozpočtu a financování - Marie Hladíková, Radomíra Drlíčková 
  • Oddělení správní agendy
  • DPS/ Květoslava  Hanáková, Dis, Zdeňka  Šabatová, Dana  Odehnalová
  • Knihovna/ Markéta Engelhartová
  • Lesní úřad / Roman Doležal

    

VZÁJEMNÉ ZASTUPOVÁNÍ V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI:

  • p. Drlíčkovou  - p. Hladíková, p. Krčová, p. Pivoňková
  • p. Hladíkovou - p. Drlíčková
  • p. Krčová - matriční věci - p. Hladíková

ostatní záležitosti: p. Hladíková, p. Pivoňková

p. Engelhartovou /knihovna/ - bez zástupu

 

Sbírka zákonů


Městys Křižanov jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů

(v platném znění):

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

Ústava České republiky

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti

ústavního pořádku České republiky

zákon č. 128/2000 Sb.

o obcích, v platném znění

zákon 51/2020 

o územně správním členění státu a o změně souvísejících zákonů

zákon č. 500/2004 Sb.

správní řád, v platném znění 

zákon č. 250/2016 Sb.

o odpově+fdnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění 

zákon č. 85/1990 Sb.

o právu petičním, v platném znění

zákon č. 84/1990 Sb.

o právu shromažďovacím, v platném znění 

zákon č. 89/012 Sb.

občanský zákoník, v platném znění

zákon č. 22/2004 Sb.

o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění

zákon č. 152/1994 Sb.

o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění

zákon č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

zákon č. 110/2019 Sb.

o zpracování osobních, v platném znění

zákon č. 172/1991 Sb.

o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí , v platném znění

zákon č. 526/1990 Sb.

o cenách, v platném znění

zákon č. 250/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , v platném znění

zákon č. 219/2000 Sb.

o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích , v platném znění

zákon č. 280/2009 Sb.

daňový řád v platném znění

zákon č. 565/1990 Sb.

o místních poplatcích

zákon č. 634/2004 Sb.

o správních poplatcích , v platném znění

zákon č. 183/2006 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

zákon č. 283/2021 Sb.

stavební zákoní

zákon č. 13/1997 Sb.

o pozemních komunikacích, v platném znění

zákon č. 301/2000 Sb.

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

zákon č. 133/2000 Sb.

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některýchzákonů

zákon č. 561//2004Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

vyhláška č. 326/2000 Sb.

o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství, názvy, v platném znění

zákon č. 269/2021 Sb.

o občanských průkazech , v platném znění

zákon č. 329/1999 Sb.

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České Republiky ve znění pozdějších předpisů , v platném znění

zákon č. 256/2001

o pohřebnictví a o změně některých zákonů , v platném znění

 

 

 

 

 

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: