Oddělení matriční, správa hřbitova, evidence obyvatel

Marta Krčová

Vymezení kompetencí:

 • vede matriční knihy narození, sňatků, úmrtí pro 17 obcí 
 • vyhotovuje rodné, oddací a úmrtní listy vyhotovuje kopie rodných, oddacích a úmrtních listů 
 • vydává rozhodnutí o změně příjmení 
 • zpracovává podklady pro udělování státního občanství ČR 
 • vystavuje matriční doklady pro cizinu 
 • provádí ověřování kopii listin a ověřování podpisu 
 • organizuje svatební obřady, vítání občánků 
 • spolupracuje při zabezpečování osobní gratulací k životním jubileím 
 • vede evidenci obyvatel a č.p. 
 • vede evidenci pronájmu hrobových míst (hřbitovní knihy) 
 • eviduje úhrady poplatků za hrobová místa 
 • eviduje povolení tanečních zábav 
 • vede stálé volební seznamy 
 • poskytuje výstupy ze systému CZECH POINT 
 • Nejpoužívanější předpisy: zákon 128/2000 Sb., o obcí