Základní informace

Úřad městyse Křižanova tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci městyse zařazení do úřadu městyse. V čele úřadu je starosta. Místostarosta se podílí na výkonu funkce starosty ve vymezených oblastech a zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.


 • Oddělení matriční, správa hřbitova a evidence obyvatel - Marta Krčová
 • Oddělení rozpočtu a financování - Marie Hladíková, Radomíra Drlíčková
 • Oddělení správní agendy
  • DPS/ Květoslava Hanáková, Dis, Zdeňka Šabatová, Dana Odehnalová, Iveta Prášková 
  • Knihovna/ Markéta Engelhartová 
  • Lesní úřad / Roman Doležal


VZÁJEMNÉ ZASTUPOVÁNÍ V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI:

 • p. Drlíčkovou - p. Hladíková, p. Krčová,  
 • p. Hladíkovou - p. Drlíčková 
 • p. Krčová - matriční věci - p. Hladíková

ostatní záležitosti: p. Hladíková

p. Engelhartovou /knihovna/ - bez zástupu


Sbírka zákonů

Městys Křižanov jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění):

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
 • vyhláška č. 388/2002 Sb. o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, v platném znění
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů , v platném znění 
 • zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí , v platném znění
 • zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění
 • zákon č. 72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , v platném znění
 • zákon č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích , v platném znění
 • zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád v platném znění 
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách , v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích , v platném znění
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti v sociálním zabezpečení , v platném znění
 • vyhláška č. 182/1991 Sb. kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení , v platném znění
 • zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí , v platném znění
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění
 • zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě , v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • zákon č. 561//2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství, názvy, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech , v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České Republiky ve znění pozdějších předpisů , v platném znění
 • zákon č. 256/2001 o pohřebnictví a o změně některých zákonů , v platném znění