Rada městyse

Radní městyse 2022-2026

Ivo Klimeš, starosta

Miroslav Juračka, místostarosta

Ing. Michal Krejčí

Eduard Chylík

Ing. Gabriela VávrováDo vyhrazené pravomoci rady obce zejména patří:

zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce;

plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce;

rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti;

vydávat nařízení obce;

projednávat a řešit návrhy předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce;

stanovovat rozdělení pravomocí v obecním úřadě, zřizovat a rušit odbory;

na návrh tajemníka jmenovat a odvolávat vedoucí odborů úřadu;

zřizovat a rušit dle potřeby komise rady obce;

kontrola plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce;

stanovovat celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce.