Změna příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Oznámení podává:

  • rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal/a příjmení druhého manžela
  • rozvedený/á manžel/ka, který/á přijal příjmení druhého manžela s tím, že ke společnému příjmení připojil své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení

Jak a kam se obrátit 

  • Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu.
  • O oznámení o užívání příjmení po rozvodu vydá oznamovateli potvrzení matrikář matričního úřadu, u něhož bylo oznámení učiněno. Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, postoupí matrikář písemné oznámení rozvedeného manžela spolu s oddacím listem a dokladem o rozvodu manželství s údajem o právní moci matričnímu úřadu příslušnému podle místa uzavření manželství.
  • Bylo-li manželství občana České republiky uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky, nebo přímo u zvláštní matriky.

Co musíte předložit 

Rozvedený manžel matričnímu úřadu, u něhož je uzavření manželství zapsáno, předloží:

  • průkaz totožnosti
  • není-li rozvod manželství v matriční knize zapsán, doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Rozvedený manžel matričnímu úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, předloží:

  • průkaz totožnosti
  • oddací list
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci

oznámení o přijetí dřívějšího příjmení manželství po rozvodu

Předkládá-li rozvedený manžel pravomocný cizozemský rozsudek o rozvodu manželství, je třeba, aby měl náležitosti veřejné listiny, tj. musí být případně opatřen potřebným vyšším ověřením, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak a úředně přeložen do českého jazyka.

Podrobné informace v konkrétní záležitosti ve věci uznání pravomocných cizozemských soudních rozhodnutí o rozvodu manželství, v případě, že jedním z účastníků řízení je státní občan České republiky, sdělí kterýkoli matriční úřad České republiky.

Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Poplatky

Oznámení o užívání příjmení po rozvodu manželství v zákonné lhůtě je osvobozeno od poplatku.

Lhůty pro vyřízení

Oznámení musí být učiněno do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. Matriční úřad, u kterého je uzavření manželství zapsáno, provede na základě oznámení dodatečný záznam do příslušné matriční knihy manželství a vydá nový oddací list nejpozději do 30 dnů od ústního oznámení nebo obdržení podkladů.

Pokud dojde ke zmeškání uvedené lhůty po právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství, lze požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení. Tento postup je však již zpoplatněn (viz kapitola Změna jména a příjmení).

Manžel, který přijal dřívější příjmení, je povinen užívat toto příjmení ode dne, kdy bylo vydáno potvrzení o této skutečnosti matričním úřadem, který oznámení přijal.