Veřejná výzva na obsazení funkce - referent/referentka

Starosta městyse Křižanova vyhlašuje v souladu s §6 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

VEŘEJNOU VÝZVU

na obsazení funkce referenta/referentky

Úřadu městyse Křižanova

 

Územně samosprávný celek: Městys Křižanov

Druh práce:

1.01.01 Administrativní a spisový pracovník 

 • Zajišťování chodu podatelny a výpravny 
 • Provádění doručování a úkonů prostřednictvím datových schránek 
 • Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty, příprava a zajištění skartačního řízení podle příslušných předpisů
 • Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů
 • Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí 
 • vedení evidenci závodního stravování
 • zúčtovávání správních poplatků a pokut 
 • zabezpečování odeslání pošty

 

Místo výkonu práce: Úřad městyse Křižanova

                                       Benešovo nám. 12

                                       594 51 Křižanov

 

Pracovní úvazek:          0,5-1

 

Požadované předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb.:

 • Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

 

Kvalifikační předpoklady: 

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Požadavky:

 • Znalost práce s výpočetní technikou
 • Dobré komunikační schopnosti
 • samostatnost, spolehlivost, flexibilita

 

Výhodou může být:

 • praxe v samosprávě
 • řidičské oprávnění sk. B

 

Platová třída: 

 • Dle ustanovení zákona č. 262/2006 sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě ve zněních pozdějších předpisů – platová třída 7.

 

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce 
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce.

 

Požadované doklady

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech dovednostech týkajících se požadovaných činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Lhůta a místo určené pro podání přihlášky:

 • Přihlášku včetně všech požadovaných dokladů zašlete nejpozději do 22. 8. 2022 do 11.00. hod na adresu:

Městys Křižanov, k rukám starosty městyse Křižanova Ivo Klimeše Benešovo náměstí 12

594 51 Křižanov

Nebo předejte osobně na podatelně Úřadu městyse Křižanova 

 

Obálku označte slovy: „Veřejná výzva – referent/referentka – neotvírat“

kontaktní telefon: 725 101 262

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu


verejna-vyzva-referent-referentka.pdf