Uzavření manželství

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

a) starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu,

b) starostou nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,

c) primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Jak a kam se obrátit

  • Nejprve je potřeba předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Poté se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li občanský sňatek. Bližší informace sdělí matriční úřad.
  • Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Poplatek za Osvědčení pro církevní sňatek 500 Kč

Matriční obvod: Horní Libochová, Dolní Libochová, Dobrá Voda, Heřmanov, Kozlov, Kundratice, Moravec, Pikárec, Rozseč, Kadolec, Milešín, Nová Ves, Radňoves, Jívoví, Sviny, Vidonín

Co musíte předložit 

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. 

Dotazník k uzavření manželství

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky (dále jen „občan“) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství,
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Poplatky

  • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3000 Kč
  • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2 000 Kč
  • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 3 000 Kč

Seznam oddávajících:

Ivo Klimeš, starosta

Miroslav Juračka, místostarosta

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, PhD., pověřený zastupitel