Oprava a odbahnění Chvojkovského rybníka

CELKOVÝ POPIS STAVBY

Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Vlastní akce sestává z provedení prací charakteru údržby historického vodního díla. V rámci akce bude provedena výměna prefabrikovaného betonového požeráku s napojením na stávající výpustné potrubí a dále odstranění sedimentů ze zdrže Chvojkovského rybníka na celkové ploše 1600 m2 o celkovém objemu 1200 m3. Veškeré sedimenty budou naloženy na odpovídající dopravní prostředky a odvezeny na určený pozemek, kde budou v souladu s platnou právní úpravou a rozhodnutím vydaným orgánem ochrany ZPF uloženy, rozhrnuty a zaorány.

Chvojkovsky