Doprůzkum vlivu zdrojů kontaminace v katastru městyse Křižanov

Projekt doprůzkumu staré ekologické zátěže v katastru městysu Křižanov navazuje na závěry zpracované zprávy: „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody. Vodní zdroje Ekomonitor, září 2020.“ 

Práce doprůzkumu zahrnují roční monitoring kvality vod a vlastní průzkumné práce, zaměřené na ohniska znečištění v areálech Metal Impuls a bývalé nelegální varny omamných látek. 

Cílem realizace monitorovacích prací je snížení nejistot způsobených absencí dat v delším časovém horizontu. Budou tak podchycené případné změny stavu na lokalitě projevující se také změnami koncentrací kontaminace v podzemní a povrchové vodě a dnových sedimentech. 

Cílem doprůzkumu je nalezení zdroje znečištění chlorovaných alifatických uhlovodíků v nesaturované a v saturované zóně v areálu Metal Impuls a ověření rizika znečištění odpadní vody metamfetaminem v jímce na nádvoří bývalé nelegální varny omamných látek

Doprůzkumné práce jsou projektovány na obou lokalitách v takovém rozsahu, který poskytne relevantní a detailní údaje pro návrh dalšího postupu prací včetně návrhu případných sanační opatření.

Mezi zájmové lokality v katastru městyse Křižanova patří provoz býv. v. d. SONA v centru obce (mezi Masarykovým náměstím, ulicí Budín a Benešovým náměstím – dnes firma METAL IMPULS, s.r.o. sídlící na Masarykově náměstí č. 169) a provoz nelegální varny omamných látek na Benešově náměstí (č.p. 191).