Doprůzkum vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov

Analyza-rizik

Název projektu: 

Doprůzkum vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov 

Anotace projektu: 

Předmětem prací je vyhotovení projektu doprůzkumu vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody. Projekt doprůzkumu staré ekologické zátěže navazuje na závěry zpracované zprávy Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody. Cílem je nalezení zdroje znečištění v nesaturované a v saturované zóně v areálu Metal Impuls a ověření rizika znečištění odpadní vody v bývalé nelegální varně omamných látek. 

Popis: 

Na základě dřívějších provedených průzkumných prací (2016) a zejména ze závěrů zpracované analýzy rizik (2019-2020) byly vytipovány dva zdroje znečištění. Prvním zdrojem jsou pozemky a prostory bývalého výrobního družstva SONA, později společnosti METAL IMPULS, s.r.o. Druhým zdrojem bývalá nelegální varna omamných látek. 

Hlavním cílem projektu je nalezení zdroje znečištění chlorovaných alifatických uhlovodíků v nesaturované a v saturované zóně v areálu Metal Impuls a ověření rizika znečištění odpadní vody metamfetaminem v jímce na nádvoří bývalé nelegální varny omamných látek. 

Doprůzkumné práce jsou projektovány na obou lokalitách v takovém rozsahu, který poskytne relevantní a detailní údaje pro návrh dalšího postupu prací včetně návrhu případných sanační opatření. 

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši 2 388 013,20 Kč.

Realizace prací bude zahájena v 02/2022, předpokládaný termín ukončení bude v 12/2023.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí