Informace o poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba Křižanov funguje už od roku 1991. Zřizovatelem je Městys Křižanov. Služba je registrována u MPSV dne: 1.1.2003 dle zákona 108/2006 Sb.

Posláním pečovatelské služby Křižanov je poskytování péče sociálních služeb osobám, které z důvodu věku nebo zdravotního stavu nejsou schopni si službu samostatně zajistit.


OKAMŽITÁ kapacita terénní služby jsou 2 uživatelé, v mimopracovní dny, svátky a víkendy 1 uživatel.

PRACOVNÍ DOBA terénní služby: Po - Pá 6.30-15.00, So-Ne a svátky 9.30-12.00


OKAMŽITÁ kapacita ambulantní služby je 1 uživatel

PRACOVNÍ DOBA ambulatní služby: Po až Pá 6,30- 9,30. So a Ne a svátky se neposkytuje.


CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 • pomoci uživatelům služby, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, se svými přáteli
 • podporovat stávající nezávislost a soběstačnost uživatelů služby
 • pomoci uživatelům služby, aby mohli žít běžný život svých vrstevníků
 • zachovat kvalitu a důstojnost života uživatelů


CÍLOVÁ SKUPINA

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři


Věková struktura cílové skupiny

 • Dospělí (27-64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let )


Běžně spolupracujeme i s rodinou, či blízkými osobami uživatele služby, tito mohou být přítomni při jednání o uzavření smlouvy, při plánování služby, při podpisu smlouvy. Často s rodinou koordinujeme poskytování služeb u imobilních klientů atd.


VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 2. Pomoc při hygieně, poskytnutí podmínek k osobní hygieně 
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění 
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 6. Fakultativní činnosti


SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Služby jsou poskytovány na základě smlouvy, která se uzavírá mezi poskytovatelem - pečovatelskou službou a zájemcem o službu. Zájemce o službu si sám určí, jaké služby mu budou poskytovány. Pokud se strany nedohodnou jinak, služby mohou být poskytovány již v den podpisu smlouvy.

Službu nelze poskytnout:

 • Pokud není zájemce naší cílovou skupinou.
 • Službu, kterou zájemce požaduje, neposkytujeme.
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou žádá.
 • Pokud jsme vypověděli žádateli smlouvu na tutéž službu a to v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Smlouvu může uživatel kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu.

Vypovědět smlouvu lze buď písemně nebo ústně. O ústním vypovězení smlouvy pověřená osoba vyhotoví zápis, ten následně uživatel podepíše.

Vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele musí být vždy písemné. Důvody pro výpověď smlouvy ze strany poskytovatele :

 • pro nevyužívání služeb uživatelem, je možná od uplynutí 6 měsíců od posledního využití služeb.
 • dalším důvodem pro vypovězení smlouvy je hrubé porušení povinností, které uživateli vyplývají ze smlouvy
 • vystupuje-li vůči zaměstnancům způsobem, který hrubě porušuje jejich lidská a občanská práva, jejich důstojnost atd. uživatel je na toto jednání nejprve upozorněn, pokud své chování nezmění je mu doručena výpověď. Výpovědní lhůta je 1 měsíc.


PLATBA ZA SLUŽBY

Ceník služby vychází z vyhlášky 505/2006 Sb. v této vyhlášce je určen rozsah služeb, které je povinna pečovatelská služba zajišťovat a jejich maximální cena. Ceník pečovatelské služby Křižanov schvaluje zastupitelstvo.

Na úhradu nasmlouvané péče lze využít i Příspěvek na péči, je to sociální dávka určená pro lidi, kteří jsou z důvodu svého zdravotního stavu odkázání na pomoc jiné osoby. Tato sociální dávka náleží tomu, kdo potřebuje péči (tedy ne tomu kdo tuto péči poskytuje).

Výše příspěvku je závislá na věku žadatele a na stupni jeho závislosti: Žádost příspěvek na péči se podává prostřednictvím určeného formuláře. Formulář si můžete stáhnout přímo z webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Formuláře jsou také k dispozici na všech kontaktních pracovištích, je možno po dohodě se sociální pracovnicí pečovatelské služby ( p. Hanáková), aby s uživatelem tento formulář, který je k dispozici i na pečovatelské službě, vyplnila a pomohla mu při jeho podávání.

O příspěvek na péči je možné žádat na příslušném úřadu (úřad práce v místě trvalého bydliště žadatele, pro nás Velké Meziříčí). Kromě formuláře s žádostí, se dále předkládají osobní doklady a také potvrzení o zdravotním stavu. Při posuzování nároku na dávky pak pověřený sociální pracovník provádí šetření v místě bydliště žadatele a je také posuzován aktuální zdravotní stav.

PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ.

Stížnosti mohou být podány:

 1. ústně - ten kdo stížnost přijímá, vyhotoví zápis a ten je projednán 
 2. písemně 
 3. telefonicky na tel číslo: 566 543 294 
 4. elektronickou cestou na email: mestys@krizanov.cz


Stížnosti na kvalitu, rozsah či poskytování služeb můžete adresovat:

ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA

BENEŠOVO NÁM.12

594 51 KŘIŽANOV


V případě, že klient je nespokojen s vyřízením stížnosti může se obrátit na:

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

MGR. Jiří Bína, vedoucí oddělení sociálních věcí

Tel: 564 602 818


MPSV PRAHA,

Na Poříčním právu 1/376,

12801 Praha


Kancelář veřejného obhájce práv

Údolní 39,

602 00 Brno


Stížnost může podat sám uživatel, jeho rodina nebo osoba uživatelem pověřená. Úřad by měl stížnost prošetřit do 30 dnů.