Skladba SKO v našem městysi

Městys se zapojil do projektu „TIRSMZP719 – prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu“, který je pod záštitou Ministerstva životního prostředí a VUT Brno. Cílem projektu je zjistit, jaký odpad se vyskytuje v černých popelnicích určených na směsný komunální odpad (SKO). Celkem proběhly 3 rozbory popelnic SKO o 15 vzorcích.

Graf-SKOZ celkového množství odpadu cca 630 kg se v našich popelnicích vyskytuje téměř 38 % (234 kg)Bioodpad-v-SKO bioodpadu, který do SKO NEPATŘÍ. Dále se zde vyskytovalo 23,5 kg plastu (PET lahve, obalové fólie, TETRAPAK atd.), 25 kg papíru, 9 kg skla (celé láhve, sklenice), 8,7 kg kovů (plechovky, nápojové plechovky) a více jak 15 kg textilu. Na vyjmenované odpady máme v našem městysi nádoby na separovaný odpad, sběrný dvůr, a přesto končí v černých popelnicích, které jsou vyváženy na skládku. Bohužel tato neukázněnost vede k navyšování množství směsného komunálního odpadu a současně se navyšují i náklady na odstranění tohoto odpadu