Záznam z 39. zasedání zastupitelstva 22.6.2022

V sekci zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záznam z 39. zasedání zastupitelstva:

Program zasedání:

 • Rozpočtové opatření č.5/2022, č.6/2022 a č.7/2022
 • Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Městys Křižanov, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městys Křižanov
 • Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2021 Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace
 • Žádost o přesun prostředků z výsledku hospodaření za rok 2021 Základní škola a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace
 • Žádost o navýšení rozpočtu na provoz Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace
 • Žádost o schválení nákupu Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace (Výmalby přístavby ZŠ)
 • Vyřazení z majetku městyse projektová dokumentace ZŠ tělocvična
 • Výběr zhotovitele Studie proveditelnosti na projekt „Stavební úpravy a nástavba objektu ZŠ Křižanov“ včetně zpracování a podání žádosti o dotaci
 • Záměr darovat nemovitý majetek parc. č. 419/25 (parc. č. 419/27 dle GP 104-50/2022) v k.ú. Bojanov u Dolní Libochové
 • Schválení smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č.2022/4000244294
 • Pověření starosty a místostarosty výběrem zhotovitele mostku ul. Budín
 • Záměr darovat vodní dílo „Křižanov – kanalizace na Šibeníku a Na Zahrádkách“ – Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
 • Záměr darovat vodní dílo „Kanalizace a ČOV Křižanov“ - Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
 • Odkup pozemku parc. č. 2332/71 a parc. č. 1717/2, pro budoucí cyklostezku
 • Navýšení rozpočtu na odpadové hospodářství a pořízení nových nádob na odpady (200 000 – 400 000 Kč)

Doplněn o body:

 •  nechat zpracovat nabídku na projektovou dokumentaci tělocvičny  u školy
 • smlouvu č. SFP/36/2022 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďrásko na projektovou dokumentaci „Křižanov – zasíťování lokality Na Zahrádkách“ v hodnotě 145.000,- Kč
 • zpracování projektové dokumentace na chodník v ulici Ořechovská