Záznam z 38. zasedání zastupitelstva 24.5.2022

V sekci zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záznam z 38. zasedání zastupitelstva:

Program zasedání:

 • Rozpočtové opatření č.4/2022
 • Návrh na uzavření smlouvy č.: NM-001030075175/002-VMRE o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 • Smlouva č. SP/80/2022 o umístění a provedení stavby „Křižanov-zasíťování lokality Na Zahrádkách“ SO 302 Vodovod, SO 303 Splašková kanalizace
 • Žádost o souhlas s čerpáním investičního fondu Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace
 • Stanovení počtu volených členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026
 • Pronájem bytu 1+1 (byt č.5), Zámek č.p. 2
 • Schválení kroniky
 • Oprava ulice Polní
 • Informace k pronájmu rybníků od 1.1.2023

 Doplněn o body:  

 • Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Povodí Moravy, s.p.
 • Záměr prodat budovu č.p. 136 (staré zdravotní středisko)