Záznam z 35. zasedání zastupitelstva 2.3.2022

V sekci zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záznam z 35. zasedání zastupitelstva:

 

Program zasedání:

 • Passport hřbitova – DATAPROCON
 • Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2022/00067 „CETIN“ – most ulice Budín
 • Dohoda o prostorovém uspořádání staveb č. DPUS/3/2022 „SVK Žďársko“ – chodník v ulici Za Branou
 • Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene NM-001030071576/003-VMRE – připojení RD na ulici Polní
 • Knihovnický systém 
 • Žádost o poskytnutí sokolovny – Vodotrysk z.s. (příměstský tábor)
 • Záměr darovat ČOV včetně ČS1, ČS2, ČS3 a ČSA + DZ do majetku SVK Žďársko
 • Záměr prodat část parc. č. 2323 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Křižanov
 • Záměr pronajmout část par. č. 1381/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Křižanov – umístění včelínu 
 • Záměr směnit část parc. č. 877 o výměře cca 2500 m2 v k.ú. Křižanov - Cyklostezka 
 • Záměr směnit část parc. č. 256 o výměře cca 1350 m2 v k.ú. Křižanov - Cyklostezka 
 • Záměr směnit část parc. č. 2328 o výměře cca 310 m2 a parc. č. 1628 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Křižanov – polní cesta na Šibeník (směr od Svinů)
 • Odkup pozemku parc. č. 1703/12 a 2332/40 v k.ú. Křižanov – Lokalita Na Zahrádkách
 • Rozdělení finančních prostředků organizacím