Veřejná výzva - obsazení místa „pracovník pro údržbu zeleně, veřejného prostranství a mobiliáře“

Městys Křižanov, jako územní samosprávný celek, zastoupený Ivo Klimešem, starostou, tímto zveřejňuje

VEŘEJNOU VÝZVU

na obsazení místa „pracovník pro údržbu zeleně, veřejného prostranství a mobiliáře“

 

Územně samosprávný celek:    městys Křižanov

Druh práce:

Dělník – pracovník pro údržbu zeleně, veřejného prostranství a mobiliáře

 • činnosti pro zajištění a udržení čistoty veřejných prostranství obce,

údržba zeleně,

 • činnosti pro zajištění schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací v zimním období,
 • údržba obecního majetku a technického vybavení a zajištění podkladů a podnětů pro plán údržby,
 • kontrola a správa systému sběru a odvozu komunálního odpadu na území obce,
 • součinnost při tvorbě plánu údržby veřejných prostor, obecního majetku i technického vybavení,
 • součinnost při evidenční činnosti majetku obce,
 • součinnost při pořádání kulturních a jiných akcí na území obce.

 Místo výkonu práce:        katastr Městyse Křižanova

Pracovní úvazek: na dobu určitou – 1 rok, zkušební doba 3 měsíce, s předpokladem prodloužení na dobu neurčitou                         

Nástup:

 • od 1. 3. 2024, po dohodě možný dřívější nástup

 

Požadované předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb.:

 • Zaměstnancem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná.

 

Kvalifikační předpoklady:

 • Není požadována žádná speciální kvalifikace 

 

Požadavky:

 • Řidičské oprávnění minimálně skupiny B
 • Dobrý zdravotní stav
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost

 

Výhodou může být:

 • Oprávnění pro práce s motorovou pilou
 • Řidičské oprávnění skupiny B96, B + E popř. T
 • Praxe se sekačkou a křovinořezem

 

Platová třída:

 • Dle ustanovení zákona č. 262/2006 sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů - platová třída 5.

 

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce 

Požadované doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, dovednostech týkajících se požadovaných činností

 

V případě, že bude uchazeč vybrán, doloží před podpisem pracovní smlouvy:

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích

státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

 

Lhůta a místo určené pro podání přihlášky:

 • Přihlášku včetně všech požadovaných dokladů zašlete nejpozději do 16. 2. 2024 do 12.00. hod na adresu:

Městys Křižanov, k rukám starosty městyse Křižanova Ivo Klimeše Benešovo náměstí 12

594 51 Křižanov

e-mailem: mestys@krizanov.cz nebo předejte osobně na podatelně Úřadu městyse Křižanova 

 

Obálku (předmět e-mailu) označte slovy: „Veřejná výzva – pracovník pro údržbu zeleně – neotvírat“

kontaktní telefon: 725 101 262

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu

 

V Křižanově dne 23.1.2024