Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu proběhne v sobotu 25.12.2021