Zasedání 2007 - Usnesení č. 7

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

Usnesení č. 7

 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 28.6.2007 v zasedací místnosti na radnici

 

 

Zastupitelstvo městyse

 

I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení ze zasedání č. 6

 • zprávu p. starosty o problémech vznikajících při přívalových deštích na ul. Dlouhá, u rybníka Škrejblík a Troubník

 • informaci p. starosty o postupu zřízení vodovodu na ul. Meziříčská - poslední etapa

 • připomínky členů zastupitelstva (cesta u pozemku p. Starého, zrušení kontaktního místa pro výběr žádostí státních sociálních dávek)

 • informaci z jednání ohledně stánků rukodělných řemesel na pouti 26.8.2007

 

 

II. schvaluje:

 • znovu zahájit jednání s ing. Chylíkem o prodeji poz. č. 1671 v k.ú. Křižanov za max. cenu 50,- Kč za l m2 - jednohlasně

 • dokončení bezdrátového rozhlasu (celé akce) v Křižanově -jednohlasně

 • JUDr. Pivoňkové projednat s doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, PhD., z VUT Brno, Ateliéru obytných staveb, zhotovení studie na výhledovou stavbu pečovatelského domu - jednohlasně

 • navýšení uvolněných prostředků na nákup hasičského vozidla o 240 tis. Kč oproti schváleném rozpočtu - jednohlasně

 • navýšení rozpočtu na rekonstrukci školy o 180 tis. Kč na stavební dozor a další práce - jednohlasně

 • vydání 2 druhů pohlednic Křižanov (pouť) za cca 23 tis. Kč a 15 tis. Kč na soutěž 4 klíče - jednohlasně

 • zřízení komise v případě povodní a přidělení částky 100 tis. Kč na nezbytná opatření proti záplavám - jednohlasně

 • zvýšení odměn na úpravu zevnějšku při slavnostních obřadech na r. 2007 na 200,- Kč za obřad - 11 pro, l se zdržela hlasování

 • úpravu rozpočtu městyse k 28.6.2007 - jednohlasně

 • odkup částí pozemků, nebo zřízení věcného břemene ve prospěch městyse na částech pozemků, které se nachází pod chodníky městyse - jednohlasně

 • nákup 5 ks kontejnerů na papír z finančních prostředků městyse -jednohlasně

 • od ČS státu- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových:

- bezúplatný převod pozemků PK 443, p.č. 2371, p.č. 2285/25

- úplatný převod pozemků p.č. 230, p.č. 2285/14

- odmítnutí převodu p.č. 2370

vše v k.ú. Křižanov

 • vydání další publikace o Křižanově (paní Nagyová) a podání žádosti o příspěvek  Fondu Vysočiny - jednohlasně

 • stavební úpravy na pozemky p.č. 1393/3 v .ú. Křižanov v areálu ZD Křižanov a zároveň odprodej této parcely za cenu dle znaleckého posudku (po uplynutí doby na zveřejnění - když nebudou námitky) zemědělskému družstvu - jednohlasně

 • dodatek odpisového plánu ZŠ Křižanov - jednohlasně

 • stanovisko ke stížnosti paní Milady Karáskové, Křižanov 131 k chovu koně p. Chrásta, že chov dle názoru zastupitelstva není závadný a kůň je v současné době řádně zabezpečen - jednohlasně

 

 

III. zamítá

 • žádost p. St. Tvarůžka, Bojanov 5 o prodej piana v zasedací místnosti radnice (majetek městyse) 7 pro, 5 se zdrželo hlasování

 • žádost o opravu obecní komunikace v ulici Za Branou z důvodu nedostatku finančních prostředků (bude uvažováno v rozpočtu na rok 2008) - 11 pro, 1 se zdržel hlasování

 • poskytnutí příspěvku na asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených Prostějov - jednohlasně

 • nadstandardní stánky řemesel na pouti, které by platil městys - 10 pro , 2 proti

 

 

 

IV. odkládá

 • žádost p. Horké Martiny a p. Radka Daniela o koupi stav. parcely na stavbu rodinného domu, do vyřešení koupě pozemku od p. ing. Chylíka

 • žádost p. Hladíka Jar., Křižanov 178 o koupi poz. p.č. 834 v k.ú. Křižanov do posouzení komise pro věci technické

 

................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starosta

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: