Zasedání 2007 - Usnesení č. 12

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 

Usnesení č. 12

 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 22.11.2007 v zasedací místnosti na radnici

 

 

Zastupitelstvo městyse

 

I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení ze zasedání č.11

 • zprávu pana starosty o údržbě chodníků a místních komunikací

 • zprávu pana starosty o dokončení vodovodu na ul. Meziříčské

 • zprávu o výměně oken v ZŠ

 • dopis předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka ohledně návrhu změny rozpočtového určení daní

 • zprávu o stavu vjezdů k domům na Masarykově náměstí

 • ukončení nájmu novinového stánku paní Naďou Starou

 • dopis pana Fr. Bobrovského, Křižanov Benešovo nám. 72

 • zprávu finančního výboru městyse

 • zprávu kontrolního výboru městyse

 

 

II. schvaluje:

 • Aeroklubu Křižanov finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů provozu na rok 2008 ve výši 100.000,- Kč -

 • darování pozemků p.č. 926/14 o vým. 2829 m2 a pl.č. 1210/2 o výměře 278 m2 v k.ú. Křižanov Aeroklubu Křižanov - jednohlasně

 • úpravu rozpočtu městyse Křižanova k 22.11.2007 - jednohlasně

 • provizorní rozpočet na r. 2008 pro městys Křižanov - jednohlasně

 • výkup pozemku od manž. Hana a Petra Vitešníkových, Křižanov 140 za cenu 100,- Kč/ m2 + úhradu nákladů s převodem spojených (včetně daně z převodu nem.) - jednohlasně

 • poplatek za svoz komunálního odpadu na r. 2008 na l občana 450,- Kč a současně OZV č. 1/2007 - jednohlasně

 • dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s městem Velké Meziříčí - jednohlasně

 • smlouvu o zajištění péče o nalezené zvíře s Ligou na ochranu zvířat MO Třebíč - jeden se zdržel hlasování

 • vyhlášení loučky p.č. 1216/1 o výměře 0,3671 ha za významný krajinný prvek - jednohlasně

 • vyzvat žadatele o pronájem novinového stánku, aby podali nabídku na výši nájmu s tím, že min. výše je 3.000,- Kč za rok (do 5.12.2007) - jednohlasně

 • pověření finančního výboru výběrem nejvyšší nabídky a rozhodnutím o novém nájemci stánku. V případě shodných nabídek rozhodne los - jednohlasně

 • finanční příspěvek pro K FC Křižanov na úpravu náhradního hřiště ve výši 100.000,- Kč (je zahrnuto v návrhu rozpočtu na rok 2008) - jednohlasně

 • finanční dar na zajištění služby pro Sdružení Nové Město na Moravě (pomoc občanům) 3.000,- Kč - jednohlasně

 • uzavření smlouvy na věcné břemeno na uložení a údržbu napouštěcího potrubí přes pozemky v majetku městyse v  Bojanově pro p. Tvarůžka, Bojanov 5 - jednohlasně

 • uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitostem v majetku městyse pro přístup ke stavbě "Rybníky Žabák a Žabáček" pro p. Horníčka Jaroslava, Křižanov 451 - jednohlasně

 • povolení čerpání vody z Hornoměstského rybníka na naplnění sádky p. Buršíka, Křižanov 528 - jednohlasně

 • pronájem společenské místnosti v hasičce pro Jaroslava Horníčka, Křižanov 97 za účelem potřeb autoškoly - jednohlasně

 • otevření rezervního fondu ZŠ - jednohlasně

 • zřízení nových web. stránek internetu městyse do výše 25.000,- Kč (fi Autogreph) - jednohlasně

 

 

 

III. zamítá:

 • žádost paní Jar. Ježové, Pikárec 9 o pronájem nov. stánku (bude pronajato občanovi s tr. pobytem v Křižanově) - jednohlasně

 

 

 

 

 

................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: