Zasedání 2006 - Usnesení č. 42

Zápisy z jednání zastupitelstva.

 

 

U s n e s e n í

 

z 42. zasedání Zastupitelstva obce Křižanov, které se konalo ve čtvrtek 5. října 2006 v 18 hodin v zasedací místnosti na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

I . bere na vědomí

 • kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 • zprávu pana starosty o stavu nemovitosti č. 136 po návštěvě architekta p. Kunčíka a jeho návrh na vystavět tam Dům s pečovatelskou službou

 • informaci p. Nagyové o publikaci Křižanov II

 • zprávu o zajištění zimní údržby obecních komunikací ZD Heřmanov

 • informace o řešení krádeže na ČOV

 • zprávu JUDr. Pivoňkové ohledně zastoupení obce ve sporu s Ředitelstvím silnic a dálnic Jihlava

 • informaci paní Smejkalové o návrhu rodičů na zvýšení bezpečnosti dětí ( zřízení přechodu pro chodce u ulice Budín, světelné tabule u školy a světla v ulici Na Zahrádkách u Boudových)

 • zprávu MUDr. Chromé o zvětšení dlážděného prostoru místo trávníku u autobusové zastávky před obchodem Hladíkových na Benešově náměstí

 • informaci p. Tvarůžka o rozbitých sklech u autobusové čekárny v Bojanově

 

II . schvaluje

 • dle § 84, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) a § 26, odstavce 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění územní plán obce Křižanov

 • splátkový kalendář p. Pavlišovi na zaplacení dluhu z nájmu nemovitosti č. 136

 • zakoupení vozidla Multicar M 26 s nástavbami pro zimní údržbu komunikací

 • výroční zprávu ZŠ a MŠ Křižanov

 • žádost firmy Ferostar s.r.o.o dodatečný souhlas se stavebními a technickými podmínkami

 • odkoupení pozemku p.č. 1449/2 (lesní pozemek) o výměře 3299 m2 v k. ú. Křižanov za odhadní cenu

 • půjčku z Fondu rozvoje bydlení Michalu Prudkovi, Dlouhá č. 470 na úpravu bytu č.5 v bytovém domě č. 466 - ve výši 31.100,-Kč

 • úpravu rozpočtu v říjnu 2006

 • odkoupení bývalé kotelny Podniku služeb Křižanov s.p. v likvidaci po schválení Ministerstvem financí - dle posudku

 

 

 

 

III . zamítá

 • žádost rodiny Chromých o projednání směny a prodeje pozemku

 

IV . vymezuje

 • dle § 29, odstavce 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění závaznou část územního plánu obce Křižanov, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, kterou vyhlašuje veřejnou vyhláškou

 

V . ukládá

JUDr. Pivoňkové

a) zajistit uložení a evidenci schváleného územního plánu v souladu s § 19 vyhl. č.

135/2001 Sb

b) zaslat registrační list územního plánu Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru

územního plánování a stavebního řádu a Městskému úřadu Velké Meziříčí. odboru

výstavby a územního plánování

c) zaslat obecně závaznou vyhlášku a schema hlavního výkresu územního plánu

dotčeným orgánům státní správy

d) oznámit nadřízenému orgánu územního plánování vydání a nabytí účinnosti obecně

závazné vyhlášky obce o závazné části územního plánu

e) po schválení obecně závazné vyhlášky s uvedením data vyvěšení a účinnosti zaslat tuto na Ministerstvo vnitra ČR, ODK/13 Tolstého 15, 586 01 Jihlava

 

 

 

 

................................. ................................

místostarostka starosta

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: