Zasedání 2006 - Usnesení č. 40

Zápisy z jednání zastupitelstva.

 

 

U s n e s e n í

 

ze 40. zasedání Zastupitelstva obce Křižanov, konaného ve čtvrtek 27.7.2006 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ na radnici.

 

Zastupitelstvo obce

 

 1. bere na vědomí :

 • kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 • informaci pana starosty o navrácení 10% pozastávky z Fondu životního prostředí -tedy 7.638.000,-Kč. Nebyly shledány žádné nedostatky, tudíž jsme dostali zpět celou částku.

 • zprávu pana starosty ohledně prací na výstavbě chodníků na Masarykově náměstí

 • zprávu o dokončení parkoviště pod zdravotním střediskem. Osázení zelení bude dokončeno po ukončení suchého období

 • informaci JUDr. Pivoňkové o návštěvě u hejtmana Kraje Vysočina ohledně postupu KÚ při schvalování obecně závazné vyhlášky 1/2006. Hejtman kraje byl také seznámen se stížností na nečinnost úředníků KÚ ve věci odvodnění Meziříčské ulice u domu paní Bobrovské

 • zprávu pana Uhlíře o činnosti FC Křižanov

 

 1. schvaluje :

 • Částku 21.008,-Kč na zakoupení mobiliáře na zřízení cyklostezky pro Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

 • prodej části parcely č. 802 panu Jindřichu Tomkovi z důvodů zmírnění ohybu při stavbě hráze rybníka

 • schválení půjčky z Fondu rozvoje bydlení manželům Tomšíkovým, ulice U Školy 422 ve výši 53.000,-Kč

 • opravu střechy nad průjezdem Domu s pečovatelskou službou v ceně 59.145,-Kč v případě, že střecha na hlavní budově vydrží alespoň dva roky. Pokud ne, schvaluje se oprava střechy celé

 • opravu chodníku k Mateřské škole v ceně 240.157,-Kč

 • odvodnění cesty od Šibeníku na Meziříčskou ulici v částce 68.000,-Kč

 • zhotovení vjezdů na Masarykově náměstí v částce 276.000,-Kč

 • chodníky na Benešově náměstí - 430.297,60 Kč

 • opravu chodníku před lékárnou a zdravotním střediskem v částce 233.436,-Kč

 • odvodnění pozemku v Bojanově

 • zadání zhotovení oken v obecní bytovce u zámku v případě, že budou současně zhotovovány pro Ústav soc. péče

 • úhradu materiálu na výstavbu zděné buňky pro hasiče na Škréblíku

 • FC Křižanov dotaci 50.000,-Kč na další činnost

 • povýšení rozpočtu o 70.000,-Kč Mateřské škole Křižanov na dořešení požadavků hygieny a na plyn a elektřinu

 • možnost převodu kotelny bývalého Podniku služeb na obec, pokud možno bezplatně

 • zaslání dopisu nájemcům rybníka Horní Škréblík s upozorněním, aby udržovali hráz rybníka a dodržovali původní výši hladiny rybníka

 • zadání soudní pře ve věci určení vlastnictví k nemovitostem - pozemkům pod silnicí I. třídy I/37 advokátovi a nechat věc rozhodnout soudem. Ředitelství silnic a dálnic ČR podalo určovací žalobu na určení vlastnictví k pozemkům pod uvedenou silnicí. Obec namítá, že jde o její historický majetek.

 

 1. zamítá :

 • žádost pana Ladislava Lišky ohledně směny obecního pozemku PK 2327 za část pozemku p.č. 1509/1

 

 1. odkládá:

 • rozhodnutí o dalším naložení s budovou č. 136 na Masarykově náměstí

 • rozhodnutí o zrušení přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad

 

 

 

 

 

........................... ...................................

Mgr. Eva Nagyová Antonín Kania

místostarostka starosta

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: