Zasedání 2005 - Usnesení č. 34

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 

Usnesení č. 34

ze zasedání zastupitelstva obce Křižanov konaného dne 24.11.2005

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí

 • přestavení místního p. faráře Mgr. Tomáše Holcnera

 • kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

 • zprávu p. starosty o zadání projektu na výstavbu chodníků po levé straně od lékárny směrem ke škole až k benzinové čerpací stanici

 • zprávu o dokončení kanalizace

 • zápis ze schůze finančního výboru obce

 • zprávu z jednání kanalizace a ČOV - reklamace stavebních prací (ul. Dlouhá, silnice I/37, silnice II/360) a odstranění zjištěných závad ve stanovených termínech

 • zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za r. 2005 s výhradami a návrh přijatých opatření

 

 1. schvaluje

 • využití dvou místností po bývalém kadeřnictví pro pracovníky obce - 9 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování

 • otevření rezervního fondu Mateřské školy

 • úpravu rozpočtu na r. 2005 včetně navýšení o 20.500,- Kč pro MŠ (z toho 5.000,- Kč na nákup hraček na vánoce) - 12 pro, l se zdržel hlasování

 • zvýšení příspěvku na narozené dítě od 1.1.2006 na 3.000,-Kč na dítě - jednohlasně

 • návrh provizorního rozpočtu na rok 2006 - jednohlasně

 • obecně závaznou vyhlášku obce Křižanov č. 1/2005, kterou se mění OZV 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (sazba poplatku se stanoví na 400,-Kč na osobu a rok) - 8 pro, 3 proti, 2 se zdrželi hlasování

 • zrušení věcného břemen předkupní práva k p.č. 1427/13 - jednohlasně

 

 1. zamítá

 • žádost manželů Sedláčkových, Křižanov 125 o pronájem jedné místnosti nebytových prostor po kadeřnictví - 9 pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování

 • žádost asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub radost, Prostějov o příspěvek - jednohlasně zamítnuto

 

 1. odkládá

- žádost spolku Katolického domu o dotaci 100.000,- na přestavbu promítacích přístrojů - 10 pro, 3 se zdrželi hlasování

 

 

.................................. ...................................

Mgr. Eva Nagyová Antonín Kania

místostarostka starosta

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: