Kaple sv. Jana Nepomuckého

Najdeme ji na Horním městě. Jan Moravec se Strakonic odkázal na její stavbu 100 zlatých. Stavba byla ukončena r.1848. Na oltáři stojí socha sv.Jana a vedle visí obrazy Sv.Zdislavy. V barokním štítě je zavěšen zvonek. Dobový pamětní spis o okolnostech postavení kaple sv. Jana Nepomuckého. (Pamětní spis je přepsaný do současné jazykové podoby. Předposlední odstavec je ponechán v původním znění.)

Léta Páně 1848 za panování císaře Ferdinanda V. nastoupil na trůn císař František Josef I. 15. března roku 1848 císař Ferdinand podepsal konstituci, zrušil všechny roboty a desátky a všechny vrchnostenské poddanosti. Pak se vzdal trůnu a panování předal synovi svého bratra Františku Josefovi a odebral se na odpočinek do Prahy.

 

Před dávnými časy stála socha svatého Jana Nepomuckého celá opršená beze vší ochrany a okrasy kromě tří vrostlých lip. Socha toho svatého Jana byla od dešťů zničená a každoročně vyžadovala výloh a oprav, tak aby se udržela. Toho času se nacházel v městečku Křižanově jeden muž jménem František Moravec, který pocházel ze Strakonic v Čechách. Jako mistr jirchářský se oženil s vdovou Annou Cicvárkovou majitelkou gruntu a domu číslo 75, v němž spolu žili. Tento muž pokojný a ctihodný chodě častokráte okolo sochy svatého Jana, vždy litoval, že je tak zničená a sám k sobě pravil. Ach kéž by se našel člověk, který by tuto sochu svatého Jana lépe opatřil. Jednou, když jako obyčejně procházel kolem sochy a viděl ji opět poničenou od dešťů, umínil si, že po skončení svého života sochu svatého Jana N. lépe zaopatří. Tento úmysl oznámil své manželce Anně a často ho dával najevo. Když jej Pán Bůh povolal z tohoto světa, zanechal po sobe jmění své manželce Anně, která jakožto žena zbožná a bohabojná, chtěla zachovat poslední vůli svého muže, odebrala se hned po jeho smrti k velebnému pánu Františku Janákovi - v té době děkanovi v městečku Měříně a oznámila mu úmysl svého manžela a také to, že její muž odporučil jedno sto stříbra na zaopatření svatého Jana Nepomuckého, aby za ty peníze byla vystavěna kaple, pokud tento úmysl velebný pan děkan schválí. Když se o odporučení peněz dozvěděl František Schirer - horní hospodský v Křižanově, ihned se spojil s Bartolomějem Lukáškem, mistrem krejčovským č.. 49 a předstoupili před úřad městečka Křižanova a také před velebného pána děkana a před slavnou kancelář, aby požádali o povolení stavby kaple svatého Jana Nepomuckého. Když povolení obdrželi, začali se starat o výstavbu.. Zednický mistr František Rus z Velkého Meziříčí vyhotovil 23. července 1848 plán stavby a stavbu do posledního září toho roku dokončil.

 

Poněvadž ale stavební výlohy byly vyšší než odporučené peníze, byla uskutečněna veřejná sbírka a ostatní musela doplatit obec. Vysoce urozený pán a pan Antonín Endsmann, rytíř z Ronova a pán na Křižanově daroval křidlici a čtyři cínové svícny. Městečko Křižanov dalo stavební dřevo, dopravu a zaplatilo nádenickou práci.

 - na penězích poskytlo městečko 261 zlatých 17 šajnů

 - mezi sousedy se vybralo 20 zlatých 53 šajnů

 - po nebožtikovi Frant. Moravcovi 250 zlatých 40 šajnů

   Celá kaple stála 632 zlatých 10 šajnů

 

Poněvadž p. František Schirer se velmi přičinil o dokončení stavby, měl za to v držení klíče, kterými každému, kdo o to požádal, kapli otevíral. Slavná Obec Křižanovská se stala patronem této kaple svatého Jana Nepomuckého.

 

... Genž se stalo za panu Auřadnich totiž Pana Pulgmistra Josefa Homoli Nr.18 Tež Pana Obeczniho Kassira Johana Blažicžka Nr. 192 Tež Starssiho Obeczniho Francze Wegrostu Nr. 185 Tez Pana Richtarže Johana Spausti Nr. 165 za Jana Josefa Zaruby ten Cžas Obeczniho Pisarže. Pržitom se gesste winachazi geden Cztitel Swateho Jana N. Tomass Straka, Kupecz, ten darowal lampu a wsseczko Sstafirowanie Statue Swateho Jana. 

 Toto je popis kaple svatého Jana Nepomuckého na Hornim Městě od Jana Blažíčka tehdejšího obecního pokladníka ze dne 20. března roku 1849. Při nedávné opravě kaple bylo zjištěno, že v kapli je zazděná barokní socha sv. Jana celá i s podstavcem. Doposud se myslelo, že při stavbě kaple byl podstavec odstraněn. Socha sv. Jana byla v místě kaple postavena pravděpodobně v době, Kdy Křižanov patřil žďárskému klášteru kolem roku 1729, kdy byl sv. Jan Nepomucký svatořečen


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: