Pečovatelská služba Křižanov - Popis služby

 

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby.

 

 • Pečovatelská služba se poskytuje pouze na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.
 • Pokud uživatel neodebírá základní služby, není možné mu poskytovat fakultativní úkony (pedikúra, dovoz autem).
 • Při podpisu smlouvy je vhodné nahlásit kontaktní osobu (osoby) na které je možno se obrátit v případě řešení krizových situací
 • Individuální plánování - na základě jednání o poskytování pečovatelské služby a po určení klíčové pracovnice bude s žadatelem vytvořen individuální plán poskytování služby. Tento plán se vytváří na základě přání zájemce a možností pečovatelské služby. První individuální plán vytváří spolu s žadatelem a klíčovou pracovnicí také sociální pracovnice.
 • Doba poskytování pečovatelské služby se řídí podle pracovní doby pečovatelek, to je pondělí až pátek 6.30 až 15 hodin, víkendy a svátky 9.30 až 12 hodin. Mimo tento čas se služby neposkytují. V soboty, neděle a svátky se poskytuje pouze dovoz oběda
 • Je třeba se předem se řádně objednat (pokud nejde o pravidelný opakující se termín) tak, aby mohla být služba poskytnuta v čase vymezeném poskytovatelem pro výkon služby, a to telefonicky či osobně. Také je třeba zrušit nevyhovující termín, a to nejdéle den předem. Rozsah a četnost je upravena v příloze smlouvy o poskytování pečovatelské služby, a je specifikována i v individuálním plánu. Uživatel bere na vědomí, že z provozních důvodů je nutná zastupitelnost pečovatelek.
 • Při podpisu smlouvy je mu přiřazena klíčová pracovnice, na požádání lze tuto pracovnici změnit.
 • Přístupu do domu uživatele - pokud má uživatel psa nebo jiné zvíře, které by mohlo být nebezpečné před příchodem pečovatelky je povinen toto zvíře zavřít nebo jinak zabezpečit, aby nemohlo zaútočit.
 • Pokud má pečovatelka používat uživatelovy elektrospotřebiče musí být v dobrém stavu, tak aby nedošlo k úrazu pečovatelky (jedná se zejména o uvolněné přívodní kabely, rozdvojky, rozbité kryty vysavačů nebo žehliček atd.)
 • V případě, že uživatel je imobilní nebo je jiný důvod, pro který nemůže otevírat dveře, může předat klíče pečovatelce. Pro zacházení s klíči, použití klíčů a předání klíčů je vypracován specifický postup, s kterým je uživatel seznámen a je mu předán též v písemné podobě..
 • Provedené úkony pečovatelské služby se zapisují do sešitu, podle kterého se na konci měsíce provede vyúčtování služeb. Pravidelně opakující se a již objednané služby mají přednost před jednorázovými (kromě akutní dopravy k lékaři). Změny v poskytování služeb je třeba hlásit nejlépe den dopředu (viz jednotlivé úkony pečovatelské služby).
 • Platba za služby se provádí 1x měsíčně a to vždy k poslednímu dni měsíce. Uživatel dostane doklad s vyúčtováním a do jednoho týdne od obdržení tohoto dokladu by měl zaplatit. V případě, že se jedná pouze o jednorázový úkon lze platit ihned na místě. Platí se pouze v hotovosti. Při placení dostane uživatel paragon, na kterém je opět rozepsáno kolik peněz a za co zaplatil.
 • Výše úhrady za pečovatelskou službu je stanovena ceníkem, který schválilo zastupitelstvo a je přílohou těchto pravidel.
 • Pokud se úkon počítá na čas, účtuje se čas skutečně spotřebovaný. Minimální čas spotřebovaný na jeden úkon se započítává 5 minut.
 • Při nevhodném jednání se zájemcem si má zájemce právo stěžovat. Stížnosti může podat na Úřadu Městyse Křižanova, na Krajském úřadu v Jihlavě. Podrobné informace jsou zájemci podány písemně při podpisu smlouvy.
 • Pokud požadovaný úkon nespadá do kompetence pečovatelky, neprovede jej. Jedná se například o práce na zahradě, kolem domu, o zdravotní úkony jako aplikace inzulínu, převazy chronických ran atd.
 • Žadatel je povinen poskytovatele pravdivě informovat o svém zdravotním stavu a případných nemocech (např. infekční průjmové onemocnění, alergie, cukrovka, aj.).
 • Řádně platit za odebrané služby a obědy

 

Telefonní čísla na pečovatelky:

Pevná linka do kanceláře pečovatelské služby: 566 543 443 

Pečovatelka p. Šabatová: 722 163 951 

Pečovatelka p. Odehnalová: 728 597 701 

Pečovatelka p. Prášková:739 031 090 

Pečovatelka, sociální pracovnice p. Hanáková: 722 163 950

 

  1. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU:

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (120,- Kč/hod.)

podání stravy již uvařené - otevření jídlonosiče, přendání na talíř, nakrájení na sousta, případně namletí, ohřátí, nalití nápoje do skleničky, hrnečku, pomoc při jídle, pečovatelka pomáhá s podáním jídla dle potřeb uživatele, podá mu ho na stolek, připraví pití, počká, až se uživatel nají, potom nádobí odnese. Dle dohody lze postupovat i jinak- viz. Individuální plán.

 

 • Pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek (120,- Kč/hodina)

Nachystání oděvu, pomoc při odhadu správného oblečení, rozepínání zipů, knoflíků, háčků, obouvání obuvi, ponožek, nasazování protézy, pečovatelka pomáhá jen tam, kde to již uživatel nezvládne. Přesný postup s vyjmenováním úkonů popisuje Individuální plán uživatele. Pomoc při úkonech ranní toalety-Jedná se o úkon, při kterém pomáhá pečovatelka s ranní hygienou - vstáváním, oblékáním, čištěním zubů, česáním, mytím obličeje, nasazováním jednorázových plen.

Tento úkon nezahrnuje úpravu lůžka, přípravu snídaně, celkovou koupel.

 

 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu uvnitř prostoru (120,-Kč/ hodina)

Doprovod klienta po bytě, domě s dopomocí (držení pod paží, vezení vozíku), pomoc při hledání úřadu, ordinace v budově, dovoz na určitou adresu.

Pečovatelka nevyřizuje za uživatele žádné věci, pokud to zvládá. Je civilně oblečena, chová se normálně, nevyžaduje žádné výhody.

 

 • Pomoc při přesunu na lůžko) 90,- Kč/hodina)

Pokud je klient částečně mobilní jedná se o přistavení vozíku, přidržení atd., pokud je klient plně imobilní je třeba nejméně dvou osob nebo zvedacího zařízen Postel musí být přístupná ze tří stran, polohovatelná, vybavená hrazdičkou atd. Musí být vytvořeny vhodné podmínky. Jinak se úkon neposkytuje.

 

2. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny

 

Koupel v koupelně pečovatelské služby - zahrnuje pomoc při koupeli, klient má vlastní mýdlo, šampon, ručníky je možno si zapůjčit, pečovatelka pomáhá klientovi se svlékáním, oblékáním, omytí těla provádí klient sám, případně za dopomoci pracovnice (mytí zad, vlasů, nohou.). Koupelna je vybavena vanou s madly, protiskluzovou podložkou, sedátkem do vany v nosnosti do 150 kg. Úkon zahrnuje napuštění vany, pomoc při vstupu do vany, pomoc při opláchnutí klienta, vypuštění vany a následná dezinfekce koupelny. Cena úkonu je 120,- Kč/hodina

 

Při sprchování v koupelně pečovatelské služby - má uživatel vlastní mýdlo, šampon, ručník je možno zapůjčit. Úkon zahrnuje pomoc při vstupu do sprchy, pomoc při přecházení v koupelně, usazení na židličce, pomoc při naředění vody, pomoc při oplachování, mytí zad, vlasů atd. dle potřeby klienta, osušení uživatele. Při koupání imobilního člověka je třeba přítomnosti druhé osoby. Sprcha je bezbariérová, opatřena židličkou a používá se protiskluzová podložka. Cena úkonu je 120,- Kč/ hodina

 

Koupel nezahrnuje stříhání nehtů, úpravu vlasů natáčením, stříhání vlasů.

 

Koupel v domácnosti klienta se poskytuje, pouze pokud koupelna klienta umožňuje bezpečné provádění koupele klienta, případně i za pomoci druhé osoby. Pokud je klient imobilní je třeba zajistit zvedák či jiné pomůcky. Tato koupel či sprchování zahrnuje pomoc při vstupu do vany či sprchového koutu, pomoc při mytí hlavy, zad, nohou, následné osprchování klienta, pomoc při výstupu z vany, sprchového koutu, pomoc při utírání, při oblékání, případně vypuštění vany a setření mokré podlahy. Další úkony jako mytí vany, mytí obkladů, podlah patří do úkonu běžný úklid. Cena je 120,- Kč/hod. a doprava pečovatelky

 

Celková koupel uživatele v koupelně pečovatelské služby, který je plně mobilní, ale nemá možnost se vykoupat doma zahrnuje: přípravu koupelny, napuštění vany, pomoc při vstupu a výstupu z vany, úklid a desinfekci koupelny. Za tento úkon se platí 90,- Kč/ hodina

 

Potřebný rozsah pomoci si určí uživatel při sestavování individuálního plánu.

  

 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (120,-Kč/ hodina)

 

Základní péče o vlasy a nehty zahrnuje umytí vlasů, vysušení pomocí fénu a hřebene, možnost nanesení kondicionéru.

 

Základní péče o nehty zahrnuje stříhání nehtů na rukou a nohou, zapilování. Nástroje si dodá klient, pokud jsou nástroje ve špatném stavu, poskytne nástroje pečovatelka. Tyto nástroje jsou sterilizovány a dezinfikovány dle platné normy.

 

 • Pomoc při použití WC (120,-Kč/hodina)

 

Pomoc se svlékáním i plenkových kalhot, očištění po vykonané potřebě, nasazení čistých plenkových kalhotek, oblečení prádla.

 

Jedná se též o převlékání klienta z plenkových kalhotek, plenek. Pečovatelka si nasadí jednorázové rukavice, nachystá kalhotky, vodu, mycí gel, nebo čistící pěnu (dodává uživatel), ručník, popřípadě papírový ručník. Svlékne plenu, očistí a osuší klienta, nasadí mu plenu a dooblékne jej. Jednotlivé postupy se mohou lišit, řídíme se individuálním plánem uživatele.

 

 

 3. POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

 • Dovoz nebo donáška jídla

 

Strava musí být v převážena v termo-jídlonosičích. Městys Křižanov je vlastníkem jídlonosičů s termo-obalem, zapůjčuje do bezplatného užívání uživateli na dobu nezbytně nutnou, tj. dobu, po kterou bude využívat služby poskytované pečovatelskou službou - nechá si zajišťovat dovoz stravy. Na zapůjčení jídlonosičů je sepsána smlouva, ve které jsou podrobně popsány podmínky pro používání jídlonosičů. Uživatel používá jídlonosiče s termo-obalem tak, aby nedošlo k jejich poškození, zničení či ztrátě. Zapůjčené jídlonosiče se používají pouze k přepravě stravy, nesmí se v nich jídlo ohřívat, skladovat ani přímo z nich konzumovat. V případě poškození, zničení či ztráty nahradí uživatel vzniklou škodu v plné výši.

 

Cena jídlonosiče: CENA NÁHRADNÍCH ČÁSTÍ JÍDLONOSIČŮ

 

MISKA NEREZ               118,00 Kč 

VÍČKO MISKY NEREZ       73,00 Kč 

TERMO VÍČKO               143,00 Kč 

TERMO OBAL                298,00 Kč 

ČEP K UCHU                   10,00 Kč

 

Úkon zahrnuje: 

dovoz jídla z kuchyně buď školní jídelny nebo ZD Křižanov, o víkendech, svátcích a prázdninách z kuchyně Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí, předání uživateli na místo předem určené a pootevření víčka termojídlonosiče. Tento úkon také zahrnuje: přemytí jídlonosičů v dezinfekčním roztoku, opláchnutí a usušení, následné složení v DPS a odvoz do kuchyně k naplnění, naplnění, rozvoz k uživatelům. Poskytujeme též zdarma jídelníčky, zajišťujeme objednání stravy, evidujeme obědy, vybíráme platby za obědy a následně platíme dodávajícím organizacím.

 

Rozdílná je cena oběda- dle dodavatele stravy. (školní jídelna, ZD,Domov Kamélie Křižanov, DPS Velké Meziříčí), cena za úkon (tzv. dovoz) se mění dle místa poskytování peč.služby.

 

Pravidla pro poskytování peč. služby - dovoz obědů

 

Předem službu řádně objednat a to telefonicky (na t.č. 566543443) či osobně nejpozději do 7.00 hod ráno. Sobotu, neděli a pondělí lze přihlásit nejpozději v pátek do 7.00 hod

 

Zrušit poskytnutí služby u poskytovatele, a to telefonicky či osobně, a to nejpozději do 7.00 hod., víkendové obědy a pondělní obědy lze zrušit nejpozději v pátek do 7.00 hod.

 

Dodržovat pravidla hygieny, umýt jídlonosič

 

Žadatel je povinen poskytovatele před započetím provádění služby pravdivě informovat o svém zdravotním stavu a případných nemocech (např. alergie, cukrovka,) nebo infekčních onemocněních, které by mohly ohrozit zaměstnance.

 

Žadatel bere na vědomí, že přihlášené, ale neodebrané obědy je povinen zaplatit.

 

Zapůjčené jídlonosiče užívat pouze k přepravě stravy, nikoli ke skladování, ohřevu či přímé konzumaci potravin.

 

Oběd spotřebovat ihned po převzetí pokrmu!

 

Zničené, či poškozené termojídlonosiče nebo jejich části, nahradit jejich hodnotu v plné výši.

  

Tento úkon nezahrnuje nachystání jídla na talíř, nakrájení na sousta atd.

 

 • Pomoc při přípravě jídla a pití (90,- Kč/hodina)

 

Klient si připravuje jídlo a pití ve své domácností sám, pracovnice pouze pomáhá při činnostech, které klient nezvládá jako nakrájení chleba, uvaření čaje, donáška potravin ze spíže atd.

 

 • Příprava a podání jídla a pití 90,- Kč/ hodina)

 

Pečovatelka sama připravuje jídlo a pití z klientových surovin, v jeho domácnosti, případně mu jídlo ohřeje, pokrájí, nachystá na stůl, uživatel se nají sám nebo mu jídlo podá. Případně pečovatelka pomáhá s podáním jídla přivezeného uživateli. Jídlo naloží na talíř, nakrájí, namixuje - dle potřeb uživatele, podá mu ho na stolek, připraví pití, počká, až se uživatel nají, potom talíř odnese, umyje, poklidí. Dle dohody lze postupovat i jinak- viz. Individuální plán.

 

4. ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

 • Běžný úklid (90,- Kč/hodina)

 

Zahrnuje běžné úkony jako mytí nádobí, vysávání, mytí podlah, ometení pavučin, běžný úklid koupelny, WC, rozsah úklidu si určí uživatel, na úklid chodí pouze jedna pečovatelka, Používají se čistící prostředky, které dodá klient, také vysavač, hadry a kbelíky. Je možno se předem dohodnout i jinak.

 

 • Velký úklid (120,- Kč/ hodina)

 

Mytí oken, mytí a leštění nábytku, čištění radiátorů, úklid v kuchyňské lince, úklid spíže, mytí společných prostor atd. je nutno si domluvit dopředu, na velký úklid chodí dvě pečovatelky

vymetání sněhu dle potřeby

Uživatel si dodá vlastní čistící prostředky a pomůcky. Lze se předem dohodnout i jinak.

 

 • Donáška vody (100,- Kč/ hodina)

 

Zahrnuje pouze nezbytně nutné množství vody, používají se vhodné nádoby, které nepřesahují nosnost 15 kg. Dodává uživatel a za čistotu nádob si ručí sám, jedná se o vodu, která se používá v domácnosti. Nejedná se o nošení vody na zalévání zahrady.

 

 • Topení v kamnech (100,- Kč/ hodina)

 

Vyčištění kamen, zatopení v kamnech, donáška uhlí, dřeva, vynesení popela, nachystání do kamen.

Nezahrnuje: skládání uhlí, štípaní dřeva, vymetání komínu - zajistíme specializovanou firmu nebo musí dopomoci rodina

Je třeba, aby komíny i topidla měly všechny nutné kontroly.

 

 • Pochůzka (60,- Kč/ hodina)

 

Návštěva lékaře, úřadu, pošty atd. účtujeme dle spotřebovaného času. Minimálně 5 minut.

 

 • Nákupy (60,- Kč/hod.

 

Malý nákup - nákup v jednom místě nepřesahující 1kg

 

Běžný nákup - nákup do 10kg, ze dvou nebo více obchodů,

 

Cena za běžný nákup se počítá dle skutečně spotřebovaného času, minimálně však 5 minut, sazba za hodinu nákupu je 60,- Kč.

 

 • Velký nákup (cena 80,- Kč/ úkon)

 

- nákup z více obchodů nebo přesahující 10 kg

- nákup v marketech ve Velkém Meziříčí

- nákup oblečení, domácích spotřebičů atd.

 

Nákup - uživatel předá pečovatelce seznam s požadovaným nákupem, pečovatelka si tento seznam přečte, upřesní se případné nejasnosti. Peníze dává uživatel předem, pečovatelka je před uživatelem přepočítá a zapíše sumu do sešitu proti podpisu. Při dovozu nákupu předá nákup a písemné vyúčtování peněz spolu s účtenkami z jednotlivých obchodů, zůstatek peněz. Nechá uživateli čas, aby si vše zkontroloval. Správnost vyúčtování je stvrzena podpisem.

 

 • Praní a žehlení prádla v DPS

 

Prádlo odvezeme v igelitovém přepravním pytli, na pečovatelské službě roztřídíme a vypereme. Prádlo se suší podle počasí buď na zahradě venku nebo v sušičce, dle přání uživatele. Žehlení prádla se provádí pouze po dohodě s klientem, část klientů si prádlo vyžehlí doma sami. Prášky na praní a namáčení prádla dodáváme, aviváž také, desinfekční prostředky na prádlo (pokud je zapotřebí) dodáváme. Klient si dodá pouze škrob, pokud si přeje prádlo škrobit anebo speciální prací prostředek, pokud ho musí používat (alergie, choulostivá tkanina..). Drobné opravy prádla se platí zvlášť. Jedná se o přišití knoflíku, poutka.

 

Cena: 

Praní prádla 20,- Kč/ kg 

Žehlení prádla 30,- Kč /kg 

Drobné opravy žehleného prádla jsou prováděny zdarma.

 

Pokud by klient požádal o praní prádla v domácnosti, potom se účtuje za kilogramovou sazbu pouze v případě, že se provádí třídění, praní, věšení, sbírání prádla, žehlení atd. pokud se jedná o jednotlivé úkony (třeba pouze věšení prádla, sbírání prádla) účtovali bychom v hodinové sazbě jako běžný úklid (90,- Kč /hod)

Dodací lhůty na praní prádla se většinou pohybují do 3 pracovních dnů. Vyprané a vyžehlené prádlo se odevzdává majiteli v koši, tak aby se nezmačkalo.

Případné drobné změny v poskytování služby řeší individuální plán uživatele.

 

5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 • Doprovod dospělých ( 90,- Kč/hodina)

 

Doprovod dospělých na nákupy, k lékaři, na úřady, na procházku, na návštěvy k přátelům a příbuzným, do kostela, na hřbitov, o tento úkon je třeba zažádat s dostatečným předstihem, pokud se nejedná o předem dohodnutý, opakující se termín (např. nákup každou středu v 9 hodin atd.)

  

6. FAKULTATIVNÍ ÚKONY

 • Pedikúra (120,- Kč)

 

Dohodnutý termín, objednat telefonicky. Pedikúru provádí odborně vyškolená pečovatelka s praxí, používají se nástroje, které se po každém klientovi desinfikují a sterilizují v horkovzdušném sterilizátoru při teplotě 170oC po dobu 30minut o provedené sterilizaci je pracovnice povinna vést záznam v knize sterilizací, který je opatřen také použitým testem.

 

Provádíme pedikúry i v domácnosti klienta, počítáme příplatek 20,- Kč za použití sterilních nástrojů, které se musí převážet k uživateli v předepsaném obalu..

 

 • Dovoz autem v obci, mimo obec.

 

Po dohodě s klientem můžeme klienta dovézt k lékaři, na úřad, na návštěvu k příbuzným, do kostela a to i mimo město, v tomto případě je nutno si tento úkon předem objednat, vyhovíme, pouze pokud je to možné z provozních důvodů. S tímto úkonem je spojen doprovod, při doprovodu se započítává pouze skutečně spotřebovaný čas, minimálně však 5 minut.

 

Platnost od 1.1.2021

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: