Zasedání zastupitelstva 2008 - Usnesení č. 16

Zasedání zastupitelstva 2008

 

Usnesení č. 16


ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 27.3.2008 v zasedací místnosti na radnici


Zastupitelstvo městyse


I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení ze zasedání č.15

 • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Křižanova za rok 2007 bez připomínek

 • zápis komise FRB a pro stavebně technické záležitosti o stížnosti p. D. Chmelíčkové, Křižanov 45 a p. Hladíka Václava, Křižanov 442 a dohodu mezi sousedy

 • zprávu o kontrole matriky městyse Křižanova


II. schvaluje:

 • závěrečný účet městyse Křižanova za rok 2007 - jednomyslně

 • finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Hospicové hnutí, Nové Město na Moravě - jednomyslně

 • prodloužení nájemní smlouvy prodejny květin p. Sedláčkovi, Křižanov 125 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - jednomyslně

 • prodloužení smlouvy na bezplatné užívání buněk na letišti pro AEROKLUB na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou po skončení sezony k 30.9. běžného roku - jednomyslně

 • prodej části p.č. 1598/32 o výměře asi 40 m2 manželům Hedvice a Josefu Hanákovým, Křižanov 430

 • souhlas zastupitelstva městyse s bezúplatným převodem p.č. KN 58 a p.č. PK 1599/2 v k.ú. Křižanov od Pozemkového fondu ČR - jednomyslně

 • odměňování členů zastupitelstva městyse - místostarostka 12.500,- Kč, předsedové výborů a komisí 1.240,- Kč a členové komisí 1.010,- Kč s platností od 1.3.2008 - jednomyslně


III. zamítá:

zapojení se do projektu pro 168 obcí - Na křídlech za poznáváním obcí Žďárska - jednomyslně


IV. ukládá

 • vyzvat prostřednictvím stavebního úřadu pana Kalivodu k opravě cesty na ulici Dlouhá - jednomyslně................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starostaMěstys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: