Zasedání zastupitelstva 2008 - Usnesení č. 14

Zasedání zastupitelstva 2008

 Usnesení č. 14


ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 17.1.2008 v zasedací místnosti na radniciZastupitelstvo městyse


I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení ze zasedání č.12, 13

 • informaci KÚ Vysočin o nové organizaci lékařské služby první pomoci

 • poděkování za poskytnutí peněžního daru pro Sdružení Nové Město na Moravě (služba rané péče)

 • výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanov k 4.1.2008

 • zvážení plošné deratizace v Křižanově

 • poděkování panu O. Kotíkovi za vzornou reprezentaci městyse


II. schvaluje:

 • uvolnění fin. prostředků na přípravu další etapy rekonstrukce školy ve výši 200.000,- Kč - jednohlasně

 • podání žádosti na dotaci z Fondu dopravní infrastruktury na chodníky - jednohlasně

 • prohlášení o uvolnění finančních prostředků na financování akce "Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Křižanov II" ve výši odpovídající podílu a přijetí závazku, že po dobu 10 let po ukončení akce nepřevede majetek nabytý z finančních prostředků poskytnutých ze SFDI do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání třetím osobám - jednohlasně

 • podání žádosti na dotaci z Evropských fondů na zateplení ZŠ - jednohlasně

 • rozdělení zůstatku finanční hotovosti podniku Služby s.p. v likvidaci na odměnu za likvidaci v letech 1993 - 2007 likvidátorce a účetní - 10 pro, l se zdržela

 • podání návrhu na výmaz podniku Služby Křižanov, s.p. v likvidaci z obchodního rejstříku - 10 pro, 1 se zdržel

 • zachování sazby poplatků za poskytování výstupů z informačních systémů v plné výši - jednohlasně

 • zhotovení projektu a rekostrukce kanalizace u č.p. 444 ul. Ořechovská v délce cca 80 m a propojení staré kanalizace ke svádění dešťových vod v max. ceně pro městys 100 tis. Kč, a to za předpokladu hrazení akce v poměru 70% SVaK, 30% městys - jednohlasně

 • směnu pozemku v areálu ZD se zem. družstvem za pozemek v majetku družstva na ul. Na Zahrádkách - jednohlasně

 • zrušení předkupního práva na pozemek manželů Ondráčkových, p.č. 1509/2 - jednohlasně

 • i nadále bezplatné užívání pozemků městyse v Bojanově p.č. 78/3 a 41/3 p. Jaromírem Smažilem, bytem Nové Veselí a Jiřinou Hermanovou, bytem Heřmanov - jednohlasně

 • příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina - jednohlasně

 • přípravu rozpočtu na zhotovení mapky Křižanova a okolí - jednohlasněIII. zamítá:

 • žádost o prodej pozemků městyse Křižanově v Bojanově p. Jar. Smažila, u. Nová 176, Nové Veselí - jednohlasně

 • žádost o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu na r. 2007 a 2008 p. Dvořáka Karla se zdůvodněním - jednohlasně


 


................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starosta


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: